​Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Popis výkonu

Společnost Sunnygames.club provozuje internetový portál jako trh s systém pro mobilní telefony za účelem zábavy na základě SMS (Premium SMS). Společnost Sunnygames.club nemá žádný vliv na obsah uživatelských profilů, zejména nemůže zkontrolovat, zda jsou údaje v uživatelském profilu správné.

2. Přístup k systému

Společnost Sunnygames.club se snaží o co nejsnažší přístup k systému. Z technických důvodů může během internetového spojení nebo spojení přes mobilní telefon, na které společnost Sunnygames.club nemá žádný vliv, dojít k občasným poruchám při přenosu dat. Společnost Sunnygames.club proto nemůže převzít žádnou záruku za přístup k systému a navázání kontaktu k jednotlivým účastníkům. Pro zrušení služby zašlete kód STOP na číslo 90340.

3. Náklady na účast při Sunnygames.club

Používáním SMS chatu vznikají uživateli náklady, které se skládají z nákladů na účast v systému a nákladů za spojení při používání mobilního telefonu: Pokud jste si objednali předplatné z operátorů O2 nebo Vodafone, cena činí 99 Kč jednorázově. Pokud z T-Mobilu, cena služby činí 99 Kč/týden.

4. Technické předpoklady pro účast v systému a technická podpora

Uživatel se musí starat o připravenost a údržbu svých prostředků a technickou konfiguraci pro přihlášení a používání obsah. Společnost Sunnygames.club není povinna v tomto ohledu poskytovat technickou podporu. Pro využívání systému SMS chatu potřebuje uživatel zejména provozuschopný mobilní telefon s aktivovanými službami mobilního operátora. Bez splnění těchto předpokladů není používání systému pro možné. Uživatel je sám zodpovědný za splnění těchto předpokladů.

5. Omezení odpovědnosti

Společnost Sunnygames.club neručí za:

1. ztrátu výkonu a poruchy při přenosu dat;

2. přerušení spojení;

3. vymazání obsahů sdělení nebo údajů o uživateli;

4. nedostupnost platformy online;

5. zpožděný přenos dat;

6. výpadky nebo jiné poruchy komunikačního vedení;

7. odcizení poznámek;

8. zničení dat jakéhokoli druhu třetí osobou;

9. neautorizovaný přístup k datům;

10. manipulaci s daty;

11. zneužití dat.

Dále společnost Sunnygames.club nepřebírá žádnou záruku za obsah sdělení, neboť tato sdělení nelze po stránce obsahu kontrolovat. Za obsahy sdělení zodpovídá příslušný autor. Z vyloučení ručení nebo omezení ručení jsou vyjmuty škody, které spočívají v poškození zdraví nebo ohrožení života, nebo které lze odvodit z podstatného porušení povinností ze strany společnosti Sunnygames.club nebo jejího zákonného zástupce nebo pověřence. Ručení společnosti Sunnygames.club je omezeno ve své výši podle předvídatelné škody. Případné ručení společnosti Sunnygames.club podle zákona o ručení výrobce za škody způsobené vadou výrobku zůstává nedotčeno.

6. Pravidla účasti

Předpokladem pro účast je dosažení minimální věkové hranice 18 let ze strany uživatele. Šíření zpráv, které porušují zákonná ustanovení, je zakázáno. Zejména nelze šířit sdělení vyjadřující nepřátelství vůči cizincům a s rasistickým či pornografickým obsahem. Porušení těchto dohod opravňuje společnost Sunnygames.club k okamžitému zablokování uživatele. Uživatel je povinen uvést o své osobě pravdivé a kompletní údaje a potřebná data pro zúčtování, zejména v souvislosti s uvedením čísla svého mobilního telefonu. Adresáti kontaktních inzerátů samozřejmě nemají povinnost odpovědět na SMS, která je na ně směřovaná. Proto nemá uživatel žádný nárok na odpověď. Z tohoto důvodu nevyplývají pro odesílatele SMS žádné nároky na vrácení poplatků. Bez písemného svolení společnosti Sunnygames.club. Společnost Sunnygames.club má právo zablokovat uživatele v případě porušení této dohody bez předchozího oznámení. Vyhrazujeme si právo uzavřít chat relácie, aby se zabránilo zneužití.

7. Povinnosti uživatele

Uživatel je povinen uchovávat přístupová data a mobilní telefony na bezpečném místě a nepředávat je třetím osobám. V případě ztráty těchto přístupových dat a/nebo mobilního telefonu je uživatel povinen bez zbytečného odkladu o této ztrátě informovat společnost Sunnygames.club a nechat si okamžitě zablokovat mobilní telefon u příslušného mobilního operátora. Až do nahlášení ztráty společnosti Sunnygames.club a/nebo příslušnému mobilnímu operátorovi je uživatel zodpovědný za náklady při používání SMS chatu. Ztrátu ohlaste na telefonním čísle:

cz@rgk.help

8. Vyjmutí z odpovědnosti

Uživatel se zavazuje vyjmout společnost Sunnygames.club z nároků, pohledávek a ručení vůči třetím osobám, které jsou uplatňovány na základě porušení práv třetích osob členem nebo na základě jiného obsahu sdělení, jež je v rozporu se zákonem nebo smlouvou. Platí to i pro náklady spojené s vymáháním práva (náklady na právní zastoupení a soudní náklady).

9. Ochrana dat

Společnost Sunnygames.club dodržuje při provozování systému zákonné předpisy týkající se ochrany dat a telekomunikačního tajemství. Údaje o uživateli jsou zde kdykoli bezpečně uloženy. V rámci provozu takového systému a pro zúčtování je však nutné je z části ukládat a předávat třetím osobám. Uživatel proto společnosti Sunnygames.club povoluje ukládat osobní údaje, údaje pro zúčtování, údaje o chatu a o poskytovateli a přístupová data. Data se používají podle našeho prohlášení o ochraně dat za účelem vyúčtování, v rámci technické administrativy a kvůli informacím o spotřebiteli. Využíváním služeb uživatel souhlasí s příslušným použitím dat. Společnost Sunnygames.club a partnerské firmy předávají uživateli v rámci stávajícího obchodního spojení informace o spotřebiteli ve formě SMS, telefonem nebo e-mailem. Uživatel může předávání těchto informací o spotřebiteli zrušit tím, že nechá v systému zablokovat číslo svého mobilního telefonu ("Blacklist"). Pro zajištění bezporuchového provozu systému a pro zabránění zneužití dat je při každém použití systému uložena IP adresa uživatele. Společnost Sunnygames.club je oprávněna namátkově kontrolovat předávané zprávy z toho důvodu, aby zabránila zneužití systému. Ukládání obsahů sdělení nebo jiné používání informací neprobíhá. Společnost Sunnygames.club je však oprávněna předávat zprávy v rámci zákonných nařízení pořádkovým orgánům a orgánům činným v trestním řízení, pokud vznikne podezření ze spáchaní přestupku nebo trestného činu.

10. Změna smluvních podmínek

Společnost Sunnygames.club si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu tyto smluvní podmínky změnit. Na případné změny uživatele upozorníme e-mailem s tím, že mu poskytneme 4týdenní lhůtu pro podání námitky. Pokud uživatel nepodá během lhůty 4 týdnů po oznámení změn žádné námitky, má se za to, že se změnami souhlasí a tyto změny se stávají součástí smlouvy. Uživatel je zodpovědný za to, že je možné ho kontaktovat na své e-mailové adrese. Je povinen informovat ihned společnost Sunnygames.club v případě, že dojde ke změnám v jeho e-mailové adrese. Pokud bude mít uživatel námitky vůči smluvním podmínkám, má společnost Sunnygames.club právo smluvní vztah ukončit bez dodržení této lhůty.

11. Salvátorská klauzule

Je-li jakékoli ustanovení této smlouvy neplatné nebo se neplatným stane, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Místo neúčinného ustanovení se použije ustanovení, které odpovídá a nejvíce se blíží takovému ustanovení, na kterém by se smluvní strany dohodly za účelem dosažení stejného hospodářského výsledku, pokud by bývaly znaly neplatnost tohoto ustanovení.